Menu

Vad är gasol (LPG)?

LPG är en förkortning av engelskans Liquefied Petroleum Gas och är den internationella benämningen på gasol (flytande trycksatt gas). I Sverige kallas LPG för gasol.

LPG används för att beteckna de två kolvätena propan och butan. Gasol är en naturlig biprodukt vid utvinning och bearbetning av naturgas och olja. Gasol utgör ungefär 5 % av den totala råoljan och ses som ett toppdestillat i linje med bensin. Gasol är flytande när det är trycksatt i flaska eller tank. När gasen släpps ut och övergår från flytande till ånga utvidgas den 250 gånger. Det innebär att 1 liter flytande gas blir 250 liter gasånga. Gasol är doftfritt. Dock tillsätts ett doftämne (etylmerkaptan) för att kunna spåra eventuella utsläpp/läckage.

Gasol är fortfarande mest känt som en campingprodukt eller till gasolgrill. Men med rätt teknik kan gasol även användas för att skapa klimatvänlig och kostnadseffektiv uppvärmning. 

Produktion 

Globalt sett kommer ungefär 66 % av gasolen från naturgas och ungefär 34 % kommer från råolja. I Sverige kommer 80% från naturgasutvinning. Eftersom gasol är en naturlig biprodukt innebär det att om den inte används som energikälla går den till spillo. Så länge det produceras olja och naturgas så produceras även gasol. 

Miljö 

Gasol är säker, miljömässigt försvarbar, kostnadseffektiv och enkel att transportera. Gasol passar perfekt som komplement till förnybar energi. 

Gasol är ett av de renaste fossila bränslena och släpper ut betydligt mindre CO2 än t.ex. eldningsolja och kol. Gasol brinner lätt, stabilt och utan sot, samt med förhållandevis små lågor. Avgaserne är till största del CO2 och vatten.

Gasol är godkänt av regeringar över hela världen som ett kolfattigt och lågförorenande bränsle, samt för att det bidrar till bättre luftkvalitet både inom- och utomhus och reducerar mängden drivhusgaser. Tack vare de låga utsläppen, däribland CO2, kväveoxid och svavel, samt låga partikelnivåer hjälper gasol till att skona miljön, jämfört med olja och kol. 

Användningsområden 

Som värme- och energikälla är gasol både effektivt och mycket reglerbart. Det är en flexibel energikälla med hög användbar effekt och låga underhållskostnader. Allt detta gör gasol till en kostnadseffektiv energikälla som är framtidssäker och som enkelt kan kombineras med andra tekniker och energiformer – däribland hållbara energier som solvärme. 

Dessutom har gasol många olika användningsområden både i privathushåll och inom industrin, däribland camping, grillning, ogräsbekämpning, terrassvärmning, uppvärmning av bostäder, varmvatten, matlagning, belysning, el-produktion, svetsning, skärning och industriell uppvärmning.